Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RCS Winkelinrichting B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van RCS Winkelinrichting B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door RCS Winkelinrichting B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van RCS Winkelinrichting B.V. zijn vrijblijvend en RCS Winkelinrichting B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RCS Winkelinrichting B.V.  RCS Winkelinrichting B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RCS Winkelinrichting B.V. dit mee binnen vier(4) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling in de webwinkel dient te geschieden bij vooruitbetaling tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling dienen altijd te geschieden d.m.v. vooruitbetaling (webwinkel) of per bank Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van RCS Winkelinrichting B.V. .
RCS Winkelinrichting B.V. behoudt het recht de bestelde goederen pas dan te versturen als de betaling zichtbaar op de rekening van RCS Winkelinrichting B.V. is bijgeschreven, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door RCS Winkelinrichting B.V. bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien RCS Winkelinrichting B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van RCS Winkelinrichting B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is RCS Winkelinrichting B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door RCS Winkelinrichting B.V. .
3.7 Bij bestellingen via de webwinkel worden transportkosten berekend, en getoetst op lengte en gewicht van de bestelde artikelen. Hierdoor kunnen er soms afwijkingen voorkomen in de transportberekening, RCS Winkelinrichting B.V. zal u hiervan voor uitlevering van goederen op de hoogte stellen. In overleg met de klant wordt hiervoor voor beide partijen een acceptabele oplossing gezocht.
Indien de klant hier niet mee akkoord gaat vervalt de bestelling en wordt de eventuele gedane betaling door de klant binnen 7 dagen door RCS Winkelinrichting B.V. teruggestort.

3.8 RCS Winkelinrichting brengt m.i.v 1 januari 2023 door toenemende handling- en verpakkingskosten een toeslag in rekening voor orders kleiner dan €250 (excl btw en verzendkosten). Deze toeslag bedraagt €15.00

Artikel 4. Levering

4.1 De door RCS Winkelinrichting B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan RCS Winkelinrichting B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RCS Winkelinrichting B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 RCS Winkelinrichting B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u RCS Winkelinrichting B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RCS Winkelinrichting B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan RCS Winkelinrichting B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, RCS Winkelinrichting B.V. van te voren is op de hoogte gesteld van retourzending(en),en waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen,

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien RCS Winkelinrichting B.V. producten aan de afnemer levert, is RCS Winkelinrichting B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop RCS Winkelinrichting B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 4 (vier) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk of per email worden ingediend.
Reclamaties welke door RCS Winkelinrichting B.V. na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door RCS Winkelinrichting B.V. in behandeling te worden genomen. Winkelstelling materiaal vervaardigt van staal is in standaard RAL kleuren gepoedercoat.
Bij het poedercoatproces is het normaal dat er minimale kleurverschillen kunnen optreden.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RCS Winkelinrichting B.V. , dan wel tussen RCS Winkelinrichting B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en RCS Winkelinrichting B.V. , is RCS Winkelinrichting B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RCS Winkelinrichting B.V. .

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RCS Winkelinrichting ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat RCS Winkelinrichting B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RCS Winkelinrichting B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan RCS Winkelinrichting B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is RCS Winkelinrichting B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan RCS Winkelinrichting schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door RCS Winkelinrichting B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat RCS Winkelinrichting B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met RCS Winkelinrichting B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door RCS Winkelinrichting B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 RCS Winkelinrichting B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.